Skip to main content

UDumo By Ayanda Ntanzi

Sibabaza ubukhulu bakho Sibabaza ubungcwele bakho Udumo lonke lungolwakho Amandla onke angawakho

Uyincwele Uyincwele Uyincwele Uyingcwele

Sibabaza ubukhulu bakho

Sibabaza ubukhulu bakho, Sibabaza ubungcwele bakho Udumo lonke lungolwakho Amandla onke angawakho

Uyingcwele Uyingcwele

Uyingcwele Uyingcwele

Uyingcwele Uyingcwele Uyingcwele Uyingcwele

Contact Details: 076 203 4110 (Cell & WhatsApp)